submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Wednesday, 6 August 2014

Training-Hyfforddiant: Delivering Bilingual Services / Darparu Gwasanaethau Dwyieithog


 CiW Logo with txt   
 TRAINING PROGRAMME / RHAGLEN HYFFORDDI
Click here for the English
Darparu gwasanaethau Cymraeg i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd 
 
23 Hydref 2014, Caerdydd
10yb - 4yp
Anfon e-bost i Bookings i gael Ffurflen Archebu

Hoffai Plant yng Nghymru dynnu eich sylw at y cwrs hyfforddiant arbenigol hwn sydd yn cael ei gynnig am ddim gan Comisiynydd y Gymraeg.  Mae'r cwrs yn addas i reolwyr, gweithwyr cefnogi, swyddogion polisi a marchnata, ymddirieolwyr ac unrhyw swyddogion cefnogi, rheolwyr ac ymddiriedolwyr a swyddogion sydd â chyfrifoldeb dros hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg o fewn eu sefydliad.

Nodau
Dyluniwyd y gweithdy hwn ar gyfer unrhyw un sy'n darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd, sy'n dymuno cyrraedd a chynnig gwasanaeth i siaradwyr Cymraeg a theuluoedd dwyieithog.  Bydd y gweithdy yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r cyfranogwyr am ddeddfwriaeth bresennol a  Mesur yr Iaith Gymraeg 2010, ac yn edrych ar iaith fel rhan o'r sectrwm hawliau yn Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC). Bydd y cwrs yn cynnig offer a'r syniadau i fynd i'r afael â darpariaeth Gymraeg a defnydd yr iaith. Yn ogystal, bydd yn rhoi syniadau a dulliau o wella eu darpariaeth eu hunain i'r cyfranogwr, beth bynnag eu galluoedd a'u heriau presennol. 

Amcanion Dysgu 
 • Bydd y dysgwr yn deall cyd destun ieithyddol Cymru ac yn gyfarwydd
  â hyfforddiant codi ymwybyddiaeth am y Gymraeg.
 • Bydd y dysgwr yn gwybod sut i fynd ati i asesu darpariaeth dwyieithog cyfredol  
 • Bydd gan y dysgwr ddealltwriaeth gwell am gyngor penodol ynglyn
  â materion ieithyddol i'w hystyried wrth ymdrin â recriwtio, cyfieithu, technoleg a dylunio. 
 • Bydd y dysgwr yn gallu paratoi cynllun gweithredu i ddatblygu gwasanaethau dwyieithog
Ynghylch yr Hyfforddwyr
Mae'r hyfforddiant yn cael ei gynnal gan swyddogion Comisiynydd y Gymraeg sydd â phrofiad o weithio gyda sefydliadau trydydd sector ar ddatblygu eu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg 

Cost: Am ddim


Os oes gennych ddiddordeb yng nghyrsiau
Plant yng Nghymru yn y dyfodol, ewch i'n gwefan neu ymunwch a'n rhestr bostio.

**Cofiwch y gallwch fynychu am gyfradd ratach os yw'ch corff chi'n aelod o Plant yng Nghymru. Ymunwch yma**
Hyfforddiant i Ddod:


 translation
Providing bilingual services for children, young people and their families

23 October 2014, Cardiff
10am - 4pm
Email Bookings for a booking form

Children in Wales would like to inform you of this specialised training course being offered free of charge by the Welsh Language Commissioner.  The course is suitable for managers, support staff, policy and PR officers, trustees and any officers who are responsible for promoting and facilitating use of the Welsh language within their organization.

Aims
This training is designed for anyone delivering services to children, young people and families, who wish to reach and serve Welsh speakers and bilingual families. The workshop will bring participants up-to-date with current legislation and the Welsh Language Measure, and will look at language as a rights issue within the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). It will provide the tools and ideas to address Welsh Language provision and language use.  The course will also equip participants with ideas and tools for increasing their own provision, no matter what current capacity challenges there may be.

Learning outcomes
 • The learner will understand the context and be familiar with Welsh language awareness training
 • The learner will know how to assess current bilingual provision
 • The learner will be better informed about specific advice regarding Welsh language considerations for recruitment, translation, technology and design
 • The learner will be able to prepare an action plan for developing bilingual services
About the Trainer
This training is delivered by officers working for the Welsh Language Commissioner who are experienced in working with third sector organizations on developing their Welsh medium services. 

Costs: Free 
If you are interested in future Children in Wales courses, please visit our website
or join our mailing list.
 
**Remember that you can attend at a cheaper rate if your organisation is a member of Children in Wales. Join here**
 
Upcoming Training - 2014

September:

October:

No comments: