submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Tuesday, 26 August 2014

Collaborative Working For SMEs / Cydweithio I Fusnesau Bach A Chanolig


Browse Notice           Search for Buyers           Info Centre           News & Events

Collaborative Working For SMEs

16 September 2014  9am – 1pm  Aberavon Beach Hotel, Port Talbot. SA126QP
24 September 2014  9am – 1pm  Orbit Centre, Merthyr Tydfil. CF48 1DL


Cydweithio I Fusnesau Bach A Chanolig

Medi 16  9y bore – 1y prynhawn  Aberavon Beach Hotel, Port Talbot. SA12 6QP
Medi 24  9y bore – 1y prynhawn  Canolfan Orbit, Merthyr Tydfil. CF48 1DL


Business Wales Workshops

Sell2Wales - Interactive Workshop 

eProcurement Workshop – Electronic Tendering

How To Tender - An Introduction 

How To Tender - Advanced


Gweithdai Busnes Cymru

GwerthwchiGymru – Gweithdy Rhyngweithiol

Gweithdy e-Gaffael – Tendro Digidol

Sut i Dendro – Uwch Collaborative Working For SMEs

16 September 2014  9am – 1pm  Aberavon Beach Hotel, Port Talbot. SA126QP
24 September 2014  9am – 1pm  Orbit Centre, Merthyr Tydfil. CF48 1DL

This collaborative working event will be jointly facilitated by the Wales Co-operative Centre and the Business Wales tendering advice team.
The event will focus on the necessary requirements and challenges of bidding for work collaboratively, and gaining an appreciation of how to overcome these challenges effectively.
Please note booking a place is essential, as places are limited.
The Wales Co-operative Centre provides advice to businesses on suitable business models, organisational and legal structures; advice and support with governance issues; business and financial planning advice and support; finding finance and helping to access grant funding where appropriate; support with HR issues; training and mentoring; and support with developing important equalities strategies and environmental management systems.
Business Wales is the Welsh Government’s business support mechanism.  It is a dedicated service that provides businesses, social enterprises and charities with information, guidance and support directly, and from the private, public and third sector.  The service can be accessed by phone, online and through a network of eleven one stop shops located around Wales.  

business.wales.gov.uk               03000 6 03000                  @_businesswales
                           Business Wales – Supporting businesses in Wales


Cydweithio I Fusnesau Bach A Chanolig

Medi 16  9y bore – 1y prynhawn  Aberavon Beach Hotel, Port Talbot. SA12 6QP
Medi 24  9y bore – 1y prynhawn  Canolfan Orbit, Merthyr Tydfil. CF48 1DL


Hwylusir y digwyddiad cydweithio yma gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a thîm cefnogaeth tendro Busnes Cymru.
Canolbwyntir y digwyddiad ar yr elfennau angenrheidiol a sialensiau o gystadlu am waith ar y cyd, gan hefyd tynnu sylw at sut mae modd goresgyn hyn yn effeithiol.
Noder eu bod yn hanfodol i archebu lle o flaen llaw, gan fydd llefydd yn gyfyngedig.
Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn darparu cyngor i fusnesau ar fodelau addas busnes, strwythurau sefydliadol a chyfreithiol, cyngor a chefnogaeth gyda materion llywodraethu; fusnes a chyngor a chymorth cynllunio ariannol; dod o hyd i gyllid a helpu i gael gafael ar gyllid grant lle bo'n briodol; cefnogaeth gyda materion AD , hyfforddiant a mentora, a chymorth gyda datblygu strategaethau cydraddoldeb pwysig a systemau rheoli amgylcheddol.
Busnes Cymru yw darpariaeth cefnogaeth busnes Llywodraeth Cymru. Mae’n wasanaeth pwrpasol sy’n darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth yn uniongyrchol i fusnesau, mudiadau cymdeithasol ac elusennau, ac wrth y sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector.  Gellir cael mynediad at y gwasanaeth dros y ffôn, ar-lein a thrwy’r rhwydwaith o’r un ar ddeg o siopau un stop sydd wedi’u lleoli o amgylch Cymru.

busnes.cymru.gov.uk              03000 6 03000             @_busnescymru
                          Busnes Cymru - Yn cefnogi busnesau Cymru

Business Wales Workshops
Business Wales runs a series of tailored workshops for businesses who want to start or improve how they tender for contracts.  Full details can be found here

Sell2Wales - Interactive Workshop 

Sell2Wales is the national procurement website for Wales. It is used by the public and private sector to advertise contract opportunities for Welsh businesses.
10 September   Brecon                             18 September  Narberth

eProcurement Workshop – Electronic Tendering

eProcurement is about using electronic and online systems to find out about contract opportunities and to submit tenders. This workshop will help businesses understand what eProcurement is and why it is being used.
17 September  Llandeilo                         23 September  Aberystwyth

business.wales.gov.uk 03000 6 03000 @_businesswales
Business Wales – Supporting businesses in Wales


Gweithdai Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru’n cynnal nifer o weithdai sydd wedi’u teilwra ar gyfer busnesau sydd am ddechrau neu wella’r ffordd y maent yn cyflwyno tendr am contract.  Ceir manylion llawn yma

GwerthwchiGymru – Gweithdy Rhyngweithiol

Gweithdy Rhyngweithiol  GwerthwchiGymru yw gwefan gaffael genedlaethol Cymru. Fe’i defnyddir gan y sectorau preifat a chyhoeddus i hysbysebu cyfleoedd contract i fusnesau Cymru.
10 Medi Aberhonddu                                    18 Medi   Arberth

Gweithdy e-Gaffael – Tendro Digidol

Mae e-Gaffael yn golygu defnyddio systemau electronig ac ar-lein i gael hyd i wybodaeth am gyfleoedd tendr ac i gyflwyno tendrau. Bydd y gweithdy hwn yn helpu busnesau i ddeall beth yw e-Gaffael a pham ei fod yn cael ei ddefnyddio. 
17 Medi  Llandeilo                                 23 Medi,  Aberystwyth

busnes.cymru.gov.uk 03000 6 03000 @_busnescymru
Busnes Cymru - Yn cefnogi busnesau Cymru

Business Wales Workshops
Business Wales runs a series of tailored workshops for businesses who want to start or improve how they tender for contracts.  Full details can be found here

How To Tender - An Introduction  

This workshop is suitable for any business that has an interest in selling goods, products or services to public funded organisations and is new to the tendering process.  
9 September, Cardigan                                23 September, Llandeilo

How To Tender - Advanced

This workshop is aimed at businesses that already have some experience of the tendering process and will assist delegates who wish to increase their level of understanding and improve the skills required to put together their best possible tender bid.
11 September, Narberth                              16 September, Newtown

business.wales.gov.uk 03000 6 03000 @_businesswales
Business Wales – Supporting businesses in Wales

Gweithdai Busnes Cymru
Mae Busnes Cymru’n cynnal nifer o weithdai sydd wedi’u teilwra ar gyfer busnesau sydd am ddechrau neu wella’r ffordd y maent yn cyflwyno tendr am contract.  Ceir manylion llawn yma

Sut i Dendro - Rhagarweiniol 

Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn gwerthu nwyddau, cynhyrchion neu wasanaethau i sefydliadau sy’n cael eu hariannu’n gyhoeddus ac sy’n newydd i’r broses o gyflwyno tendr. 
9 Medi, Aberteifi                                23 Medi, Llandeilo

Sut i Dendro – Uwch 

Mae’r gweithdy hwn wedi’i anelu at fusnesau sydd eisoes â rhywfaint o brofiad o’r broses tendro. Bydd yn cynorthwyo cynrychiolwyr sy'n dymuno cynyddu lefel dealltwriaeth a gwella sgiliau sydd eu hangen i lunio eu cais tendr gorau posibl.
11 Medi, Arberth                                   16 Medi, Y Drenewydd

busnes.cymru.gov.uk 03000 6 03000 @_busnescymru
Busnes Cymru - Yn cefnogi busnesau Cymru

bw jig
If you're looking for general business support please visit Business Wales. 
Os ydych yn chwilio am gymorth busnes cyffredinol cysylltwch âBusnes Cymru os gwelwch yn dda.

twitter
You Can also connect with us on twitter @_Sell2Wales and on Linkedin through our group Sell2Wales
Allwch hefyd gysylltu â ni ar twitter @Gwerthwch ac ar LinkedIn drwy ein grŵpGwerthwchiGymru

No comments: