submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Thursday, 7 August 2014

Support Play Wales Campaign

If you are having trouble viewing this message, see it in your browser.
www.playwales.org.uk
Support Play Wales – campaign update 

Dear supporter of Play Wales
 
1600+ signatures and counting – thank you to everyone who has already signed our online petition to urge the Welsh Government to reconsider its decision to cease funding Play Wales. We greatly appreciate your support.

If you haven't already done so please sign here - add your voice to our campaign.


If you wish to further support Play Wales’ campaign please write to Welsh Government Ministers Jeff Cuthbert AM Minister for Communities and Tackling Poverty and Vaughan Gething AM Deputy Minister for Tackling Poverty as soon as possible.


We have prepared an example template letter that you can sign and send to the Ministers. However, we would recommend you adapt it and make it personal to your particular situation – including how Play Wales supports or informs your work.

Download template letter

Also, please share information about the campaign and online petition with your family, friends and colleagues – by text, email, blog, Facebook, Twitter.

More information about the Support Play Wales campaign


What our supporters are saying


‘Play Wales has made a hugely significant contribution to ensuring play for children in Wales is recognised as a valuable part of their healthy mental and physical growth.’
Linda Clifton, Cardiff, Wales

‘Play Wales is a beacon of all that is important, innovative and relevant in terms of play and playwork in the UK. That must not be allowed to disappear!’
Andy Grout, Milton Keynes, England

'Play Wales is internationally an important advocate for play. Wales National Play Policy is a best practice example when it comes to UNCRC article 31.'
Eva Kane, Stockholm, Sweden
Cefnogwch Chwarae Cymru – y diweddaraf am yr ymgyrch 

Annwyl gefnogwr Chwarae Cymru
1600+ o lofnodion hyd yma – diolch i bawb sydd wedi arwyddo ein deiseb arlein i annog Llywodraeth Cymru i ailystyried eu penderfyniad i beidio ag ariannu Chwarae Cymru mwyach. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud arwyddwch yma os gwelwch yn dda - ychwanegwch eich llais i'n hymgyrch

Os hoffech gefnogi ymgyrch Chwarae Cymru ymhellach, ysgrifennwch at Weinidogion Llywodraeth Cymru, Jeff Cuthbert AC Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a Vaughan Gething AC Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, cyn gynted â bo modd.


Rydym wedi paratoi esiampl o lythyr gallwch chi ei arwyddo a’i anfon at y Gweinidogion. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn ei addasu er mwyn ei wneud yn berthnasol i’ch sefyllfa bersonol – gan gynnwys sut mae Chwarae Cymru yn cefnogi eich gwaith.

Lawrlwytho’r esiampl o lythyr

Rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Cefnogwch Chwarae Cymru

Beth mae ein cefnogwyr yn ei ddweud

‘Mae Chwarae Cymru wedi gwneud cyfraniad aruthrol o bwysig i sicrhau bod chwarae ar gyfer plant yng Nghymru yn cael ei gydnabod fel elfen werthfawr o’u twf corfforol a meddyliol iachus.’
Linda Clifton, Caerdydd, Cymru

‘Mae Chwarae Cymru’n esiampl perffaith o’r oll sy’n bwysig, arloesol a pherthnasol o ran chwarae a gwaith chwarae yn y DU. Allwn ni ddim gadael i hynny ddiflannu!’
Andy Grout, Milton Keynes, Lloegr

'Mae Chwarae Cymru yn eiriolwr rhyngwladol pwysig dros chwarae. Mae Polisi Chwarae Cenedlaethol Cymru yn esiampl o arfer gorau yng nghyd-destun erthygl 31 CCUHP.’
Eva Kane, Stockholm, Sweden
This message sent to yvonne.owennewns@pavo.org.uk by mail@playwales.org.uk
You opted in to this list from: Play Wales database and membership (More info)
Unsubscribe | Manage Your Subscription | Forward to a Friend
Anfonwyd y neges hon at yvonne.owennewns@pavo.org.uk gan mail@playwales.org.ukRydych wedi dewis bod yn rhan o'r rhestr hon: rhestr bostio ymuno (rhagor o wybodaeth)Datdanysgrifio | Rheoli eich Tanysgrifiad | Anfon ymlaen at Ffrind

Play Wales/Chwarae Cymru
Baltic House/Tŷ Baltig
Mount Stuart Square/Sgwâr Mount Stuart
Cardiff/Caerdydd, Wales/Cymru CF10 5FH
     

No comments: