submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Friday, 12 September 2014

Preventing Bullying Behaviour: Wednesday 15 October 2014, Porthcawl / Atal Ymddygiad Bwlio: Dydd Mercher 15 Hydref 2014, Porthcawl


Preventing Bullying Behaviour Jigsaw Event a
Intervention & Support

15 October 2014, 9.30am - 4pm
 
Hi Tide, Mackworth Road, Porthcawl, Mid Glamorgan CF36 5BT

Children in Wales is now organising its third Jigsaw event of the year aroundIntervention & Support.  It will encourage the sharing of practice, ideas and support and participants will be more informed and better equipped to work towards effective practice in the prevention of bullying behaviours, and adopt effective and appropriate interventions and support.

It is being held just before Anti-bullying Week (17 - 21 November 2014), not only to help shape preparations in schools and settings when planning their activities, but to establish links with practitioners and specialists, creating sustainable interventions and specialist support.  

Who should attend?
Teachers
Youth Workers
School Counsellors
Healthy School Officers
Pastoral Leads
Mental Health Professionals
Behaviour & Senior Management Teams
School Governors
Community Cohesion Officers
School/Youth Council Representatives
Third Sector/Community Youth Settings


or anyone with an interest in the anti-bullying agenda!


Format of the day
  • Three x 90 minute workshops
1. Response to the Estyn Thematic Report 2014 - Action on Bullying:
Session looks at the key findings from the Estyn thematic report and explores strategies that can be implemented to promote a positive school environment to prevent bullying behaviours and create a more supportive and inclusive school.
 
2. Safeguarding, Bullying and Cyberbullying:
Safeguarding, bullying and cyberbullying - this session looks at prevention strategies and activities for the whole school community, helping schools to be proactive in the measures they take to combat and reduce the impact of incidents of bullying, including cyberbullying. 
 
3. Disability and Bullying in Schools
Details to follow
 
  • Market Place where 30+ Market Place Exhibitors will share their experience and offer their services
  • Five x 20 minute seminars provided by Market Place Exhibitors who wish to give more insight into their service or project

Further details of the above will be confirmed in due course.


Market Place - Be Part of It!
If the work you do within your organisation or project supports the anti-bullying agenda, then we would be delighted if you would participate in the market place element of this event.

As a 'Market Place Exhibitor'you will be able to promote your service, project or piece of work to those attending the event.  This will not only help those working with children and young people improve their anti-bullying approaches, but encourage engagement of service providers to help them achieve this.

It will not cost you any more to be part of the Market Place, therefore, please send an email to membership@childreninwales.org.uk if you would like further information and to reserve a space.

BONUS!
We recognise that it is difficult to 'man' your stand when you would like to participate in the day's activities, therefore, we are offering a reduced rate for a second person from your organisation or project to attend with you.  The rate for the second person will be £25 for members of Children in Wales and £35 for non-members.

If you need to check your membership number, or would like to learn more about the benefits of joining, please contact our Membership and Marketing Co-ordinator at membership@childreninwales.org.uk.

Cost (including lunch)

First attendee:             
£40 - Members          £55 - Non-members

 
Second attendee (if part of the Market Place): 
£25 - Members          £35 - Non-members
  
Booking a Place
Register online here.

FUTURE EVENTS

Attitudes - Wednesday, 11 February 2015, Llandudno area
Raising awareness around the protected characteristics of the Equality Act 2010 and additional emerging themes (alternative sub cultures, mate crime, cyber bullying).  We hope to portray the importance of understanding our children and young people and all the complexities they bring with them into shared settings, and the impact this has on bullying.  This will better inform us of how we can best help and support children and young people who have difficulty with bullying. 
Additionally, we will discuss the importance of building resilience to equip children and young people with essential life skills, to assist them in identifying solutions to problems and learn to communicate their thoughts and feelings.
For Welsh Version click 'Read More'


Digwyddiad Jigsô Atal Ymddygiad Bwlio
Ymyrraeth a Chefnogaeth
15 Hydref 2014, 9.30am - 4pm

Hi Tide, Heol Mackworth, Porthcawl, Morgannwg Ganol 
CF36 5BT

Mae Plant yng Nghymru bellach yn trefnu trydydd digwyddiad jigsô eleni ym maesYmyrraeth a Chefnogaeth. Bydd yn annog rhannu ymarfer, syniadau a chefnogaeth a bydd y cyfranogwyr yn fwy gwybodus ac yn fwy abl i weithio tuag at ymarfer effeithiol wrth atal ymddygiad bwlio, a mabwysiadu ymyriadau a chefnogaeth effeithiol a phriodol.

Mae'n cael ei gynnal yn union cyn Wythnos Gwrthfwlio (17 - 21 Tachwedd 2014),nid yn unig i helpu gyda'r paratoadau mewn ysgolion a lleoliadau wrth iddynt gynllunio'u gweithgareddau, ond hefyd er mwyn sefydlu cysylltiadau ag ymarferwyr ac arbenigwyr, gan greu ymyriadau cynaliadwy a chefnogaeth arbenigol.

Pwy ddylai fod yn bresennol?
Athrawon
Gweithwyr Ieuenctid
Cwnselwyr Ysgol
Swyddogion Ysgolion Iach
Arweinyddion Bugeiliol
Gweithwyr Iechyd Meddwl Proffesiynol                    
Timau Ymddygiad ac Uwch-reolwyr 
Llywodraethwyr Ysgol
Swyddogion Cydlyniant Cymunedol

Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol/Ieuenctid
Lleoliadau Trydydd Sector/Ieuenctid Cymunedol 

 neu unrhyw un sydd â diddordeb yn agenda gwrthfwlio!


Fformat y dydd

  • Tri x gweithdy 90 munud
1. Ymateb i Adroddiad Thematig Estyn 2014 - Gweithredu ar Fwlio:
Bydd y sesiwn yn edrych ar ganfyddiadau allweddol adroddiad thematig Estyn ac yn archwilio strategaethau y gellir eu rhoi ar waith i hybu amgylchedd ysgol cadarnhaol er mwyn atal ymddygiad bwlio a chreu ysgol fwy cefnogol a chynhwysol. 

2. Diogelu, Bwlio a Seiberfwlio:
Diogelu, bwlio a seiberfwlio - bydd y sesiwn hon yn edrych ar strategaethau a gweithgareddau ataliaeth ar gyfer holl gymuned yr ysgol, gan helpu ysgolion i fod yn rhagweithiol o ran eu mesurau i wrthweithio a lleihau effaith achosion o fwlio, gan gynnwys seiberfwlio. 
3. Anabledd a Bwlio mewn Ysgolion 
Manylion i dilyn
 
  • Marchnadle lle bydd 30+ o Arddangoswyr Marchnadle yn rhannu eu profiad ac yn cynnig eu gwasanaethau 
  • Pum x seminar 20 munud gan Arddangoswyr Marchnadle sydd am roi mwy o gipolwg i ni ar eu gwasanaethau neu eu prosiect 
Bydd manylion pellach ynghylch yr uchod yn cael eu cadarnhau yn y man.


Marchnadle - Byddwch yn Rhan ohono!
Os yw'r gwaith rydych chi'n ei wneud fel rhan o'ch sefydliad neu eich prosiect yn cefnogi'r agenda gwrthfwlio, byddem wrth ein bodd petaech chi'n cymryd rhan yn elfen marchnadle'r digwyddiad hwn.

Fel 'Arddangoswr Marchnadle', cewch gyfle i hyrwyddo eich gwasanaeth, eich prosiect neu eich darn o waith ymhlith y rhai sy'n dod i'r digwyddiad. Bydd hyn nid yn unig yn helpu'r rhai sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i wella eu dulliau gwrthfwlio, ond hefyd yn annog darparwyr gwasanaeth i ymgysylltu er mwyn eu helpu i gyflawni hynny.

Ni fydd yn costio mwy i chi fod yn rhan o'r Marchnadle, felly anfonwch e-bost imembership@childreninwales.org.uk i dderbyn rhagor o wybodaeth a chadw lle.

BONWS!
Rydym yn sylweddoli ei bod hi'n anodd gofalu am eich stondin pan hoffech chi gymryd rhan yng ngweithgareddau'r diwrnod, felly rydym yn cynnig pris gostyngol i ail berson o'ch sefydliad neu eich prosiect ddod gyda chi. Y gost ar gyfer yr ail berson fydd £25 i aelodau Plant yng Nghymru a £35 i eraill.

Os oes angen i chi wirio'ch rhif aelodaeth, neu os hoffech ddysgu mwy am fanteision ymuno, cysylltwch â'n Cydlynydd Aelodaeth a Marchnata ynmembership@childreninwales.org.uk

Cost (yn cynnwys cinio)
Cynrychiolydd cyntaf:           
£40 - Aelodau             £55 - Eraill


Ail gynrychiolydd (os yw'n rhan o'r Marchnadle):   
£25 - Aelodau             £35 - Eraill

  
Cadw Lle
Cofrestrwch ar-lein yma.
DIGWYDDIADAUYN Y DYFODOL
Agweddau -
Dydd Mercher, 11 Chwefror 2015, ardal Llandudno
Cynyddu ymwybyddiaeth yng nghyswllt y nodweddion a amddiffynnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a themâu ychwanegol sy'n dod i'r amlwg (is-ddiwylliannau amgen, troseddau ffrindiau, seiberfwlio). Rydyn ni'n gobeithio portreadu pwysigrwydd deall ein plant a'n pobl ifanc a'r holl gymhlethdodau a ddaw i leoliadau a rennir yn eu sgîl, ac effaith hynny ar fwlio. Bydd hyn yn rhoi gwell gwybodaeth i ni ynghylch sut orau gallwn ni helpu a chefnogi plant a phobl ifanc sy'n cael anhawster gyda bwlio.

Ar ben hynny, byddwn yn trafod pwysigrwydd meithrin gwydnwch fel bod gan blant a phobl ifanc sgiliau bywyd hanfodol, i'w helpu i ganfod atebion i broblem a dysgu cyfleu eu teimladau a'u meddyliau.

No comments: