submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Thursday, 11 September 2014

Engaging through pictures seminar / Ymgysylltu trwy luniau seminarEngaging through pictures seminar
Thurs 23 October 2014 (10am - 12:30pm)
Baltic House, Cardiff

Cost
WCVA Member: £50
Others: £65
 
Aims
This seminar will explore different approaches and methods for engaging people in a less literary way. One of the methods has been developed by Participation Cymru themselves and we look forward to finding out what you think of the technique.

Content
Often the methods we use to carry out public engagement activity are dominated by words, both written and verbal, which can often be a barrier for people. This seminar explores ways in which pictures and images can be used to help people express their views and the ways they feel. If you would like to try something new ways of engaging then this is the seminar for you.
 

Our seminars are also useful opportunities to share current practice. Participants will meet other practitioners from across Wales and have the opportunity to exchange experiences, learning and support each other.

The seminar will be practical and participative. Participants are invited to bring along any methods they are using at the moment, to test out on others.

Also Coming up soon...

Note taking - 16 October, Cardiff

Introduction to e-participation and new social media - 11 November, Cardiff

Evaluating and monitoring outcomes - 18 November, Cardiff

Participation Cymru
Wales Council for Voluntary Action
Baltic House
Mount Stuart Square
Cardiff
CF10 5FH
02920 431 757, 02920 431 725
participationcymru@wcva.org.uk

To unsubscribe from our mailing list please email participationcymru@wcva.org.uk
Ymgysylltu trwy luniau seminar
Dydd Iau 23 Hydref 2014 (10yb - 12:30yh)
Ty Baltig, Caerdydd

Cost
Aelodau WCVA: £50
Eraill: £65

Nod
Bydd y seminar yma yn archwilio ffyrdd a dulliau gwahanol o ymgysylltu â phobl mewn ffordd lai llenyddol. Mae un o’r dulliau wedi cael ei ddatblygu gan Gyfranogaeth Cymru ei hun ac rydym yn edrych ymlaen at glywed beth rydych chi’n meddwl o’r dechneg.

Cynnwys
Yn aml, geiriau sydd fwyaf amlwg yn y dulliau y defnyddiwn i gynnal gweithgaredd ymgysylltu â’r cyhoedd, yn ysgrifenedig ac ar lafar, a gall hyn fod yn rhwystr i bobl. Mae’r seminar hon yn ystyried ffyrdd y gall lluniau gael eu defnyddio i helpu pobl fynegi eu barn a’r ffordd maent yn teimlo. Os hoffech roi cynnig ar ffyrdd newydd o ymgysylltu yna dyma’r seminar i chi.

Mae ein seminarau hefyd yn gyfle da i rannu ymarfer da. Bydd cyfranogwyr yn cwrdd ag ymarferwyr eraill ledled Cymru ac fe fydd yna gyfle i rannu profiadau, dysgu ac i gefnogi eich gilydd.

Bydd y seminar yn ymarferol ac yn gyfranogol. Mae cyfranogwyr yn cael eu gwahodd i ddod ag unrhyw ddulliau maen nhw’n defnyddio ar y foment i’w brofi ar eraill.

Hefyd ar y gweill yn fuan...

Cymryd nodiadau - 16 Hydref, Caerdydd

Cyflwyniad i e-gyfranogaeth a chyfryngau cymdeithasol - 11 Tachwedd 2014, Caerdydd

Gwerthuso a monitro allbynnau - 18 Tachwedd 2014, Caerdydd

Cyfranogaeth Cymru
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Tŷ Baltig
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FH
02920 431 757, 02920 431 725
participationcymru@wcva.org.uk

I ddadgofrestru o’n rhestr postio e-bostiwch participationcymru@wcva.org.uk os gwelwch yn dda.

No comments: