submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Wednesday, 17 September 2014

News and information from Contact a Family Cymru - October 2014
Viewpoint 

This year Contact a Family Cymru celebrates our 15th anniversary of working in Wales. We are therefore using our anniversary as a time to reflect and plan for the future. We want our plans to be based on what you want us to do. So please take a few minutes to complete the following short survey and return by Friday 3 October. Help us shape our work for you!

Fill out the survey at: https://www.surveymonkey.com/s/YGL9GNQ


Contact a Family events and workshops

To celebrate our 15th anniversary in Wales we are holding six special birthday party film shows at locations across Wales.


Sunday 12 October             Llanelli              Ffwrnes
Sunday 26 October             Merthyr Tydfil    Redhouse
Sunday 2 November           Wrexham          Catrin Finch
Sunday 16 November         Llandudno         Venue Cymru
Sunday 23 November         Cardiff               Chapter
Saturday 29 November       Caernarfon        Y Galeri
Sunday 14 December         Mold                  Theatre Clwyd

These are free for all the family. Don’t delay, book today!

Visit: www.cafamily.org.uk/cymru  Email: wales.events@cafamily.org.uk   Call: 02920 396624


Contact a Family publications

Money Matters – a checklist when your child has additional needs
We know times are tough. As a parent of a child who has additional needs, you are often entitled to a number of benefits and other financial help. Our benefits expert, Derek Sinclair, has revised our free guide to money that parents may be entitled to. Download the guide: http://tinyurl.com/CAFMoneyMatters  Or call our helpline: 0808 808 3555


Wales news and events

Inclusive justice? 
The University of Ulster is undertaking research to examine the extent to which Special Educational Needs Tribunal Wales (SENTW) hearings are accessible, enabling and participatory. They are looking for families who have been through the SENTW process to take part in a short telephone interview. Telephone: 02890 366340 Email:g.mckeever@ulster.ac.uk

Cerebra Annual Conference
Problem solving: accessing decent services and support for children with complex needs and their families. 7 October, Royal Society of Medicine, London. Discounted places available. Web: http://www.cerebra.org.uk/English/WhatsOn/AnnualConference  Call: 01267 242583


Local news and events

Powys: Butterflies Group 
Meet on the first Friday of every month at Open Doors Family Centre Welshpool, Powys from 10.00am to midday. They also have a closed Facebook page. Email:clareprice2309@gmail.com

Swansea: Family Fund Fun day
Go along to Family Fund’s support and information day on Tuesday 23 September at The National Waterfront Museum, Swansea. Hear about what support, services, grants and information is available to you and your child or young person with a disability or additional needs. Email: Alison.Jessop@FamilyFund.org.uk  Call: 01904 571094

Rhondda Cynon Taf: Paralympic Ambassadors
This programme was set up to increase understanding and awareness of paralympic sport to disabled and non disabled students. To find out more contact Disability Sport Wales.
Email: Shelley.M.Jones@rhondda-cynon-taff.gov.uk  Call: 01443 490242

Cardiff: Autism Puzzles Workshop
Monday 13 October, 9.30am to 2.30pm, Autism Puzzles will be running a workshop on puberty and sexuality. At Whitchurch sports & social Club. Tea/coffee available - please bring your own lunch. Members FREE Professionals £5. Email:autismpuzzles@hotmail.co.uk   Call: 029 2061 6361


Please submit your articles for our November edition by 6 October.

News and Information Welsh version please click Read More


Safbwynt 

Mae Cyswllt Teulu Cymru eleni yn dathlu ein 15fed penblwydd o weithio yng Nghymru.  Rydym gan hynny’n defnyddio ein penblwydd fel amser i fyfyrio ac i gynllunio ar gyfer y dyfodol.  Mae arnom eisiau i’n cynlluniau gael eu seilio ar yr hyn y mae arnoch chi eisiau i ni ei wneud.  Felly, a fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i gwblhau’r arolwg byr a ganlyn a’i ddychwelyd erbyn dydd Gwener, y 3ydd o Hydref, os gwelwch yn dda.  Helpwch ni i lunio ein gwaith i chi!

Cwblhewch yr arolwg yn: https://www.surveymonkey.com/s/YGM3GW7


Digwyddiadau a gweithdai Cyswllt Teulu 

I ddathlu ein 15fed penblwydd yng Nghymru, rydym yn cynnal chwe dangosiad o ffilmiau parti pen-blwydd arbennig mewn lleoliadau ledled Cymru.

Dydd Sul, 12 o Hydref                   Llanelli                Ffwrnes
Dydd Sul 26 o Hydref                    Merthyr Tydfil      Redhouse
Dydd Sul 2 o Tachwedd                 Wrecsam            Catrin Finch
Dydd Sul 16 o Tachwedd               Llandudno          Venue Cymru
Dydd Sul 23 o Tachwedd               Caerdydd           Chapter
Dydd Sadwrn 29 o Tachwedd        Caernarfon         Y Galeri
Dydd Sul, 14 o Ragfyr                   Mold                   Theatr Clwyd


Mae’r rhain yn rhad ac am ddim i’r teulu cyfan.  Peidiwch â chael eich siomi, bwciwch heb oedi!

Ewch i: www.cafamily.org.uk/cymru  E-bostiwch: wales.events@cafamily.org.uk   Ffoniwch: 02920 396624


Cyhoeddiadau Cyswllt Teulu

Materion Ariannol – rhestr wirio pan fo ar eich plentyn anghenion ychwanegol
 Gwyddom fod amseroedd yn anodd.  Fel rhiant plentyn sydd ag anghenion ychwanegol, mae gennych hawl yn aml i gael nifer o fudd-daliadau a mathau eraill o gymorth ariannol.  Mae ein harbenigwr ar fudd-daliadau, Derek Sinclair, wedi diwygio ein canllaw rhad ac am ddim i arian y gall rhieni fod â hawl iddo.  Lawrlwythwch y Canllaw: http://tinyurl.com/CAFMoneyMatters  neu ffoniwch ein llinell gymorth: 0808 808 3555.


Newyddion a digwyddiadau Cymru

Cyfiawnder Cynhwysol? 
Mae Prifysgol Ulster yn cynnal ymchwil er mwyn archwilio i ba raddau y mae gwrandawiadau Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (SENTW) yn hygyrch, yn galluogi ac yn gyfranogol.  Maent yn chwilio am deuluoedd sydd wedi bod trwy’r broses SENTW i gymryd rhan mewn cyfweliad byr ar y ffôn.  Ffôn: 02890366340   E-bost:g.mckeever@ulster.ac.uk

Cynhadledd Flynyddol Cerebra 
Datrys problemau: cyrchu gwasanaethau a chefnogaeth foddhaol i blant sydd ag anghenion cymhleth a’u teuluoedd.
7 o Hydref: Y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol, Llundain.  Mae lleoedd ar ddisgownt ar gael.
Gwe: http://www.cerebra.org.uk/English/WhatsOn/AnnualConference  Ffôn: 01267 242583.


Newyddion a digwyddiadau lleol

Powys: Grŵp Glöynnod Byw  
Maent yn cyfarfod ar ddydd Gwener cyntaf bob mis yng Nghanolfan Deuluol Drysau Agored, Y Trallwng, Powys o 10.00yb tan hanner dydd.  Mae ganddynt hefyd dudalen gaeedig ar Facebook.  E-bost: clareprice2309@gmail.com

Abertawe: Diwrnod Hwyl Cronfa’r Teulu 
Ewch draw i ddiwrnod cefnogaeth a gwybodaeth Cronfa’r Teulu ddydd Mawrth, y 23ain o Fedi yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.  Dowch i glywed am ba gefnogaeth, gwasanaethau, grantiau a gwybodaeth sydd ar gael i chi ac i’ch plentyn neu berson ifanc sydd ag anabledd neu anghenion ychwanegol.  E-bost:Alison.Jessop@FamilyFund.org.uk  Ffôn: 01904 571094

Rhondda Cynon Taf: Llysgenhadon Paralympaidd
Sefydlwyd y rhaglen hon i gynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o chwaraeon Paralymaidd ymysg myfyrwyr anabl a myfyrwyr nad ŷnt yn anabl.  I ganfod mwy o wybodaeth, cysylltwch â Chwaraeon Anabledd Cymru.
E-bost: Shelley.M.Jones@rhondda-cynon-taff.gov.uk    Ffôn: 01443 490242

Caerdydd: Gweithdy Posau Awtistiaeth
Ddydd Llun, y 13eg o Hydref, 9.30yb tan 2.30yp, bydd Posau Awtistiaeth (Autism Puzzles) yn cynnal gweithdy ar Laslencyndod a Rhywioldeb yng Nghlwb Cymdeithasol a Chwaraeon Yr Eglwys Newydd.  Bydd te/coffi ar gael – dowch â’ch cinio bach eich hun, os gwelwch yn dda.  Aelodau – AM DDIM. Gweithwyr proffesiynol - £5.  E-bost:autismpuzzles@hotmail.co.uk  Ffôn: 029 2061 6361


Anfonwch eich erthyglau ar gyfer ein rhifyn Tachwedd erbyn y 6 o Hydref, os gwelwch yn dda.
 

Copyright © 2014 Contact A Family, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in at one of our events or through our website.

Our mailing address is:
Contact A Family
209-211 City Road
London, England -
United KingdomNo comments: