submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Friday, 18 July 2014

Support Play Wales - campaign update / Cefnogwch Chwarae Cymru - y diweddaraf ar yr ymgyrch
Support Play Wales - campaign update

Dear supporter of Play Wales

700 signatures and counting – thank you to everyone who has already signed our online petition to urge the Welsh Government to reconsider its decision to cease funding Play Wales. We greatly appreciate your support.

If you wish to further support Play Wales’ campaign please write to Welsh Government Ministers Jeff Cuthbert AM Minister for Communities and Tackling Poverty and Vaughan Gething AM Deputy Minister for Tackling Poverty as soon as possible.
If you live or work in Wales please also write to your Assembly Member.  Their contact details can be found here

Also, please share information about the campaign and online petition with your family, friends and colleagues – by text, email, blog, Facebook, Twitter.
What our supporters are saying

'Play Wales is the foremost organisation of its type in the world. It has enhanced the reputation of the Welsh National Assembly over many years. Children need a voice, and Play Wales provides this.’
Professor Fraser Brown

'I think Play Wales is an important organisation as I am a young person living in Wales and think it is important to have an organisation that makes sure adults understand play.'
Caitlin Rowley

‘Play Wales is one of the most important organisations in Wales. Helping and promoting healthy play that is vital to the development of our young people. In 2012, Play Wales helped us with our campaign to ban smoking in playgrounds, highlighting the importance of a smokefree environment for young people. With their help, all 22 councils now have smokefree playgrounds. Don't let all of their hard work go to waste when there is still lots more to be done for our children.’
ASH Wales

Cefnogwch Chwarae Cymru - y diweddaraf ar yr ymgyrch 

Annwyl gefnogwr Chwarae Cymru

700 o lofnodion hyd yma – diolch i bawb sydd wedi arwyddo ein deiseb arlein i annog Llywodraeth Cymru i ailystyried eu penderfyniad i beidio ag ariannu Chwarae Cymru mwyach. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.

Os hoffech gefnogi ymgyrch Chwarae Cymru ymhellach, ysgrifennwch at Weinidogion Llywodraeth Cymru, Jeff Cuthbert AC Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a Vaughan Gething AC Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, cyn gynted â bo modd.
Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghymru, cofiwch hefyd ysgrifennu at eich Aelod Cynulliad lleol. Cewch eu manylion cyswllt yma

Hefyd, Rhannwch ein hymgyrch gyda’ch cydweithwyr a’ch cyfeillion trwy neges testun, ebost, blog, Facebook, Twitter …

Beth mae ein cefnogwyr yn ei ddweud

‘Chwarae Cymru yw’r mudiad blaenaf o’i fath yn y byd. Mae wedi hybu enw da Cynulliad Cenedlaethol Cymru dros nifer o flynyddoedd. Mae plant angen llais, ac mae Chwarae Cymru’n darparu’r llais hwnnw.’
Yr Athro Fraser Brown

'Rwy’n credu bod Chwarae Cymru’n fudiad pwysig gan fy mod i’n berson ifanc yn byw yng Nghymru ac rwy’n credu ei bod yn bwysig i gael mudiad sy’n gwneud yn siŵr bod oedolion yn deall chwarae.'
Caitlin Rowley

‘Chwarae Cymru yw un o’r mudiadau pwysicaf yng Nghymru, sy’n helpu a hyrwyddo chwarae iach sy’n allweddol i ddatblygiad ein pobl ifainc. Yn 2012, fe wnaeth Chwarae Cymru ein helpu gyda’n ymgyrch i wahardd ysmygu mewn meysydd chwarae, gan bwysleisio pwysigrwydd amgylchedd di-fwg ar gyfer pobl ifainc. Gyda’u cymorth, mae’r 22 cyngor bellach â meysydd chwarae di-fwg. Peidiwch â gadael i’w holl waith caled fynd yn wastraff pan fo llawer yn dal ar ôl i’w wneud er mwyn ein plant.’
ASH Cymru

This message sent to yvonne.owennewns@pavo.org.uk by mail@playwales.org.uk
You opted in to this list from: Play Wales database and membership (More info)
Unsubscribe | Manage Your Subscription | Forward to a Friend
Anfonwyd y neges hon at yvonne.owennewns@pavo.org.uk gan mail@playwales.org.ukRydych wedi dewis bod yn rhan o'r rhestr hon: rhestr bostio ymuno (rhagor o wybodaeth)Datdanysgrifio | Rheoli eich Tanysgrifiad | Anfon ymlaen at Ffrind

Play Wales/Chwarae Cymru
Baltic House/Tŷ Baltig
Mount Stuart Square/Sgwâr Mount Stuart
Cardiff/Caerdydd, Wales/Cymru CF10 5FH    

No comments: