submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Tuesday, 13 February 2018

Towards play sufficiency: making sense of the research Conference 22nd May 2018

Towards play sufficiency: making sense of the research

Members £25 | Non-members £25

Date: 22-05-2018 Location: Glyndŵr University, Wrexham

Organiser: Play Wales and Wrexham Play Team

9.00am - 3.30pm

This conference will share the findings of a wide range of research associated with the play sufficiency duty in Wales. It will explore the role of the adult and the impact of spatial design on children’s play and includes a keynote address from Dr. Wendy Russell, University of Gloucestershire.

The conference will:

Provide insights on how the spatial characteristics of neighbourhoods influence the amount of play observed
Examine what children’s right to play means for planning systems, suggesting ways in which policy could be strengthened to address children’s declining spatial freedom
Discuss findings from two exploratory studies looking at children’s right to play and their perceptions of play in educational settings
Share the results of an evaluation of loose parts play interventions during school play time and the impact on children and school staff.

It will be of particular interest to:

Play sufficiency leads and voluntary play organisations, as well as those involved in: planning, housing, transport, public health, education, social care, community safety and childcare.

Book Now

--------------------------------------------------------

Tuag at ddigonolrwydd chwarae: gwneud synnwyr o'r ymchwil

Aelodau £25 | Ddim yn aelod £25

Dyddiad: 22-05-2018 Lleoliad: Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Trefnydd: Chwarae Cymru a Thîm Chwarae Wrecsam

9.00am - 3.30pm

Bydd y gynhadledd hon yn rhannu canfyddiadau ystod eang o waith ymchwil sy’n gysylltiedig â’r ddyletswydd digonolrwydd chwarae yng Nghymru.

Bydd yn archwilio rôl yr oedolyn ac effaith dylunio gofodol ar chwarae plant a bydd yn cynnwys araith allweddol gan y Dr. Wendy Russell, o Brifysgol Swydd Gaerloyw.

Bydd y gynhadledd yn:

Cynnig cipolwg ar sut y mae nodweddion gofodol cymdogaethau’n dylanwadu ar y lefel o chwarae a welir
Archwilio’r hyn y mae hawl plant i chwarae’n ei olygu ar gyfer systemau cynllunio, ac awgrymu ffyrdd y gellid atgyfnerthu polisi er mwyn mynd i’r afael â’r dirwyiad mewn rhyddid gofodol i blant
Trafod canfyddiadau dwy astudiaeth ymchwiliol sy’n edrych ar hawl plant i chwarae a’u canfyddiadau o chwarae mewn lleoliadau addysgol
Rhannu canlyniadau gwerthusiad o ymyriadau chwarae rhannau rhydd yn ystod amser chwarae ysgol a’r effaith ar y plant a staff yr ysgol.


Bydd o ddiddordeb penodol i:

Swyddogion arweiniol digonolrwydd cyfleodd chwarae a mudiadau chwarae gwirfoddol, yn ogystal â phobl sydd ynghlwm â: cynllunio, tai, trafnidiaeth, iechyd y cyhoedd, addysg, gofal cymdeithasol, diogelwch cymunedol a gofal plant.

Archebu

No comments: