submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Tuesday, 16 May 2017

Free workshop coming to Powys


Children in Wales are offering a free workshop to those who work with children and families

For more information see the website or contact training@childreninwales.org.uk

This three hour workshop is aimed at supporting a better informed and engaged multi agency cross sector workforce to deliver Welsh Government Policy

The session will support people from a wide range of organisations to understand the distinctive Welsh legislative and policy framework for children and families that has developed as a result of increasing devolution from Westminster.  The session will consider current Welsh legislation around children and families, Welsh Government policy and strategies on issues including how Children's Rights are being addressed through initiatives on child poverty, health, social care and education.  The course will explore Welsh Government programmes including Families First, Flying Start, Communities First and Integrated Family Support considering the roles and priorities of different sectors involved in delivering these and the challenges faced by everyone.

Nod y gweithdy tair awr yma yw cefnogi gweithlu aml-asiantaeth a thraws-sectorol sy'n fwy gwybodus ac ymgysylltiedig i gyflwyno Polisi Llywodraeth Cymru

Bydd y sesiwn hyfforddiant yn cefnogi pobl o amrediad eang o sefydliadau i ddeall fframwaith deddfwriaeth a pholisi penodol Cymru i blant a theuluoedd sydd wedi datblygu o ganlyniad i ddatganoli cynyddol rhag San Steffan.  Bydd y sesiwn yn ystyried deddfwriaeth bresennol Cymru mewn perthynas â phlant a theuluoedd, polisi a strategaethau Llywodraeth Cymru ar faterion sy'n cynnwys sut mae Hawliau Plant yn cael eu sicrhau drwy fentrau ar dlodi, iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg plant.  Bydd y cwrs yn edrych ar raglenni Llywodraeth Cymru gan gynnwys Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg, Cymunedau'n Gyntaf a Chymorth Integredig i Deuluoedd gan ystyried rolau a blaenoriaethau sectorau gwahanol sy'n ymwneud â darparu'r rhaglenni hyn a'r heriau mae pawb yn eu hwynebu.No comments: