submitting articles for this site

If you wish to have any news relating to services for children and their families published onto this site please forward items to PAVO via email: info@pavo.org.uk. Preferably send attachments in Word or publisher rather than pdf format.

If you wish to have further information about anything appearing here please do contact PAVO via the HelpDesk email: info@pavo.org.uk or phone: 0845 009 3288

If any of the links to documents, surveys or other websites don't work please do let us know and we will try again.

See our Sister Blog: PAVO Powys Play Partnership -http://powysplaypartnership.blogspot.co.uk/


Tuesday, 24 January 2017

Participation Workers Update - Introduction of the Additional Learning Needs and Educational Tribunal

Dear colleague,

The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language has today introduced the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Bill into the National Assembly for Wales. 
In a Written Statement, the Minister said:

The Bill proposes a complete overhaul of the system for supporting children and young people with additional learning needs, which will affect nearly every early years, school and further education setting in Wales.  The Bill builds on what works well in the current system, whilst targeting directly the concerns with it.  It outlines a bold new approach for supporting learners with additional learning needs; an approach that is fit for an ambitious, 21st century Wales in which the learning of all children and young people is prioritised.

The full Statement is available on the Welsh Government’s website:

The Bill and accompanying Explanatory Memorandum are available on the Assembly’s website:

Awareness raising factsheets about the Bill have been produced for delivery partners, education settings and children, young people and parents. These are available on the Welsh Government’s website (under ‘Legislation and statutory guidance’):


Your engagement in the development of these reforms has been invaluable and the Minister would like to take this opportunity to thank stakeholders for their input.  We intend to hold regional stakeholder events in the New Year, details will follow in due course.


Annwyl gyfaill,

Mae Gweinidog y Gymraeg a dysgu gydol oes heddiw wedi cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd y Gweinidog

Mae'r Bil yn cynnig gweddnewid y system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn llwyr, a fydd yn effeithio ar bron bob un o leoliadau’r blynyddoedd cynnar ac addysg bellach a phob ysgol yng Nghymru.  Mae'r Bil yn adeiladu ar yr hyn sy'n gweithio'n dda yn y system bresennol, yn ogystal รข thargedu'r pryderon yn ei chylch.  Mae'n amlinellu dull newydd a dewr ar gyfer cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol; dull sy'n addas ar gyfer Cymru uchelgeisiol yn yr unfed ganrif ar hugain, lle y mae addysg pob plentyn a pherson ifanc yn cael ei blaenoriaethu.

Mae’r datganiad llawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru:

Mae’r Bil a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig ar gael ar wefan y Cynulliad:

Cynhyrchwyd taflenni ffeithiau codi ymwybyddiaeth am y Bil ar gyfer partneriaid cyflawni, gosodiadau addysg a phlant, pobl ifanc a rhieni. Mae'r rhain ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru (o dan ‘Deddfwriaeth a chanllawiau statudol’):

Mae eich ymgysylltiad wrth ddatblygu'r diwygiadau hyn wedi bod yn amhrisiadwy a hoffai'r Gweinidog gymryd y cyfle hwn i ddiolch i'r rhanddeiliaid am eu cyfraniad.  Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiadau rhanddeiliaid rhanbarthol yn y flwyddyn newydd, bydd manylion yn dilyn maes o law.

No comments: